Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.kvitok.sk, ktorého prevádzkovateľom je: KVITOK s.r.o., Třebíčska 1844/20, Humenné 066 01, IČO: 53179170, DIČ: 2121294098, IČ DPH: SK2121294098.

Email: obchod@kvitok.sk Telefónne číslo: 0948001330

Okresný súd Prešov, odd. Sro. Vložka číslo 40655/P.

Orgán dozoru: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul.26. novembra č.2/1507, 066 18 Humenné

Výrobná prevádzka (Udavské 357, Udavské 06731): schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, č. rozhodnutia: 18/00464-2.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.kvitok.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Kúpiť”, čím je produkt automaticky vložený do “Košíka”. V hornej časti, kde sa nachádza ikona Košík, po ukončení nakupovania klikne na túto ikonu, kde vyplní potrebné údaje k splneniu objednávky a tú nasledovne potvrdí.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.kvitok.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.kvitok.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín od objednania tovaru.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné a dodacie podmienky

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo platbou kartou online cez službu BESTERON.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné, a prípadne cenu dobierky.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 • Osobný odber (po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom e-shopu)
 • Doručenie kuriérom na adresu spotrebiteľa
 • Výdajné miesto PACKETA

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Tovar je zasielaný prostredníctvom Kuriérskej služby SPS (Slovak Parcel Service), prípadne cez PACKETA.com, podľa zvolenej možnosti zákazníka. Dodacia lehota je 24-72 hodín od uhradenia objednávky. Počas vianočných sviatkov od 01.11.-23.12 sa táto lehota môže predĺžiť o ďalších 72 hodín.

O expedícii tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom emailu. Poštovné a balné je vypočítané podľa hmotnosti objednaného tovaru.

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) je zákazník povinný zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho alebo jeho e-mailovú adresu), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Tovar na objednávku

V prípade tovaru na objednávku má predávajúci právo požadovať zálohu 50% z ceny konečného tovaru. Záloha sa pri zrušení objednávky nevracia. Predávajúci je povinný objednať tovar po pripísaní platby (zálohy) na účet.

Zvyšok sumy vyplatí kupujúci vopred predávajúcemu, ktorý následne odošle tovar na adresu kupujúceho.

Prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom; pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ak tie nie sú spôsobené prepravnou službou pri preprave tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom):

KVITOK s.r.o., Udavské 357, Udavské 06731 E-mail: obchod@kvitok.sk

Mob.: 0948 001 330

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Vrátenie tovaru: Do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru môže kupujúci nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom balení vrátiť späť na adresu prevádzky (nie formou dobierky). Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Je potrebné vopred informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy a dodať o tom písomné vyhlásenie. Peniaze za tovar budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od prijatia písomného vyhlásenia.

Tieto podmienky sa nevzťahujú na personalizovaný tovar a tovar vyrobený na objednávku. Adresa pre vrátenie tovaru:

KVITOK s.r.o., Udavské 357, Udavské 06731 E-mail: obchod@kvitok.sk

Mob.: 0948 001 330

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy je zmluva od začiatku zrušená. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

4. predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

6.lotérie a iné podobné hry.

Ako odstúpiť od zmluvy:

 1. Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
 2. Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
 3. V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
 4. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
 5. Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“. Tovar je potrebné vrátiť v pôvodnom obale a nepoužitý.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

 Po kliknutí na tento odkaz stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť, ak:

 1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 2. zmenila sa cena dodávateľa produktu,
 3. vystavená cena produktu bola chybná.

Podmienky použitia darčekových poukazov

 • Hodnota uvedená na poukaze bude odpočítaná z ceny nákupu iba v internetovom obchode “www.kvitok.sk”. Po použití kódu na úhradu sa poukaz stáva neplatným.
 • Poukaz nie je možné uplatniť za účelom nákupu nových darčekových poukazov.
 • Darčekový poukaz je nevratný a nemožno ho čiastočne alebo úplne vymeniť za hotovosť;
 • Hodnotu poukazu nemožno rozdeliť na viac nákupov, poukaz možno použiť len pri jednorazovom nákupe;
 • Poukaz je platný “uviesť dobu platnosti” po zakúpení, po uplynutí doby sa darčekový poukaz stáva neplatným, nie je povolené žiadne predĺženie doby použiteľnosti od dátumu vydania;
 • Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz, bude pri vrátení tovaru, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie, vrátená suma prostredníctvom náhradného darčekového poukazu;
 • Elektronický darčekový poukaz je zaslaný na e-mailovú adresu vami zadaného príjemcu do 48 hodín od úhrady objednávky (t.j. pripísania platby na bankový účet spoločnosti KVITOK s.r.o.;
 • Papierový darčekový poukaz je zaslaný vybraným prepravcom v nákupnom košíku na adresu vami zadaného príjemcu do 48 hodín od úhrady objednávky (t.j. pripísania platby na bankový účet spoločnosti KVITOK s.r.o.;
 • Vaša povinnosť a zodpovednosť je uviesť správnu e-mailovú adresu/dodaciu adresu pre doručenie darčekových poukazov. Ak nie je možné na zadanú adresu doručiť, vyhradzujeme si právo pozastaviť doručenia darčekových poukazov. V prípade nesprávnych údajov nenesieme zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v dodávke;
 • Spoločnosť KVITOK s.r.o. nenesie po predaji poukazu zodpovednosť za darčekové poukazy, ktoré sú následne stratené, odcudzené či poškodené. Zaobchádzajte s darčekovým poukazom ako s hotovosťou. V prípade straty, krádeže alebo ukončenia platnosti poukazu nie je možné vyplatiť žiadnu sumu z poukazu.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody dodať tovar v dohodnutej cene.
 • tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
 • zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním.
 • pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) v odbernej lehote 18 dní (stanovené Slovenskou poštou a.s.) zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@kvitok.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na obchod@kvitok.sk.