Podmienky súťaže

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže o výhru kozmetické produkty KVITOK (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“).

1. Organizátor súťaže

Súťaž o kozmetické produkty KVITOK (ďalej aj ako „súťaž“) organizuje spoločnosť KVITOK s.r.o., Třebíčska 1844/20, Humenné 066 01, IČO: 53179170, DIČ: 2121294098, IČ DPH: SK2121294098. Okresný súd Prešov, odd. Sro. Vložka číslo 40655/P. Orgán dozoru: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul.26. novembra č.2/1507, 066 18 Humenné. (ďalej len „spoločnosť KVITOK s. r. o.“)

2. Doba a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v konkrétnom uvedenom termíne v rámci internetových stránok www.kvitok.sk a prostredníctvom firemných profilov na sociálnych sieťach Instagram, Facebook alebo Tik Tok (ďalej len “sociálne siete”). Súťaž bude zahájená spoločnosťou KVITOK s.r.o. prostredníctvom zverejnenia na webe www.kvitok.sk alebo Instagrame, Facebooku alebo Tik Toku vždy k uvedenému konkrétnemu dátumu.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do súťaže. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

4. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie výhry na území Slovenskej alebo Českej republiky, ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel (ďalej len “súťažiaci”). Osoby mladšie ako 18 rokov alebo osoby s obmedzenou svojprávnosťou sa môžu Súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Pokiaľ súťažiaci vstupuje do súťaže prostredníctvom siete Instagram, Facebook alebo Tik Tok, podmienkou účasti v súťaži je mať osobný Instagramový, Facebookový alebo Tik Tokový profil a spĺňať všetky pravidlá použitia siete Instagram/Facebook/Tik Tok. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že odpovie na súťažnú otázku, prípadne splní ďalšie definované podmienky uvedené v každej konkrétnej súťaži, a to buď v rámci webu www.kvitok.sk alebo sociálnych sietí. Zapojením sa do súťaže potvrdzuje súťažiaci znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže, najmä súhlasy nižšie uvedené.

Každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len raz. KVITOK s.r.o. si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania tejto zásady pomocou technických i iných prostriedkov a v prípade jej porušenia, alebo odôvodneného podozrenia na jej porušenie či obchádzanie, je oprávnený vyradiť súťažiaceho zo súťaže, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie KVITOK s.r.o. o takomto opatrení je konečné a nie je povinný svoje dôvody preukazovať.

KVITOK s.r.o. je oprávnený zo súťaže vyradiť súťažné príspevky, ktoré najmä:

  1. neodpovedajú na súťažnú otázku,
  2. obsahujú prvky násilia, pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi,
  3. by mohli poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyselné alebo duševné vlastníctvo Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
  4. u ktorej bol zistený podvod pri nedodržaní iných podmienok súťaže,
  5. neboli zaslané do súťaže k tomu oprávnenou osobou.

O tom, či prihlásený súťažný príspevok vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje KVITOK s.r.o. a vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže aj akýkoľvek užívateľský príspevok, a to bez udania dôvodu. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s týmito pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Takéto rozhodnutie organizátora bude konečné, bez možnosti odvolania.

5. Výhra

Výhrou v súťaži sú kozmetické produkty značky KVITOK. Jeden súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Výhercov súťaže žrebuje KVITOK s.r.o., alebo ním poverená tretia strana, náhodným výberom spomedzi všetkých zapojených. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnych sieťach spoločnosti KVITOK s. r. o.. Výhercovia tiež budú priamo kontaktovaný spoločnosťou KVITOK s.r.o., alebo ním poverenou treťou stranou, na ním uvedených kontaktoch. Ak niektorý výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok a Súťaž sa končí bez určenia výhercu. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže namiesto udelenej výhry finančnú kompenzáciu alebo akúkoľvek inú vecnú cenu. KVITOK s.r.o. ako organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry takému výhercovi. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

7. Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže. Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať KVITOK s.r.o. Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi KVITOK s.r.o. a výhercom. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra potom prepadá.

8. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

Účel spracovania: usporadúvanie spotrebiteľských súťaží, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa niektorej súťaže, ktorú organizujeme v rámci našich aktivít, použijeme Vaše údaje, ak ste účastníkom súťaže, resp. Vaše údaje aj údaje vášho potomka, ak ste zákonným zástupcom účastníka súťaže, aby sme Vás mohli zaradiť medzi účastníkov, vyhodnotenia súťaže a zaslanie alebo odovzdanie výhry. Tieto činnosti môžeme vykonávať sami alebo prostredníctvom tretích osôb – agentúr. 

Oprávnenie na spracúvanie:

Spracúvanie musíme vykonávať, pretože je to nevyhnutné na to, aby sme mohli splniť svoje záväzky z vyhlásenej súťaže. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že nebudete zaradení do súťaže. V prípade výhry súhlasíte so zverejnením Vašich osobných údajov na sociálnych sieťach a webovej stránke prevádzkovateľa v rozsahu meno a fotografia (podobizeň).

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje ako napr. titul, meno, priezvisko, prezývka, kontaktné údaje (ako tel. číslo a email), adresa doručenia, splnenie podmienok súťaže

Doba spracúvania a archivácie:

po dobu trvania súťaže, vyhlásenia víťaza a riadneho odovzdania výhry, maximálne 5 rokov od ukončenia súťaže

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Agentúry zabezpečujúce chod súťaže, kuriérske spoločnosti v prípade doručenia výhry.

Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:

Priamo od Vás – súťažiacich.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Aké máte práva?

V súvislosti so zapojením sa do súťaže a postavením tzv. dotknutej osoby máte nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov, Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne, Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania, Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Ostatné informácie:

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. Osobné údaje môžu byť takisto v odôvodnených prípadoch predmetom spracúvania na účely riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežné vyhodnocovanie právnych rizík. Viac o spracovaní osobných údajov a právach, ktoré Vám prináležia sa viete dočítať na GDPR – Ochrana osobných údajov.

Kontaktné údaje Organizátora (prevádzkovateľa):

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti so spracovaním osobných údajov, uplatnenia práv a pod. nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov:

– e-mailovou správou zaslanou na adresu: info@kvitok.sk,

– telefonicky na telefónnom čísle: 0948001330 ,

– zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu Organizátora: Třebíčska 1844/20, Humenné 06601.

9. Záverečné ustanovenia

V prípade, že Organizátor bude mať oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomáhala či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému prípadu príde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený; to platí aj v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre v rozpore so súťažnými pravidlami, podmienkami alebo so zásadami poctivej súťaže a fair- play. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou či výkonom akýchkoľvek súťažných úkonov, účasti v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho s podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať ich v plnom rozsahu. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Účastníci sa na súťaži zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v celkovom rozsahu ani v jednotlivých prípadoch vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, než aké stanoví organizátor. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov.

V Humennom, dňa 1.2.2023